Fiducia on-line - Porezne novosti u 2020.
HR | EN

Hvala što nam vjerujete već 25 godina

Novosti

Minimiziraj

Porezne novosti u 2020.

Objavljeno: 14.1.2020.

Ministar financija donio je Odluku o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba za 2020. godinu u visini od 3,42 %.

Donesena je i Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2020. godinu kojom je utvrđena najveća mjesečna osnovica za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje u iznosu 52.452 kn, odnosno 629.424 kn na godišnjoj razini.

Nakon što su usvojeni konačni prijedlozi izmjena i dopuna poreznih zakona, javnosti su putem internetske platforme E-savjetovanja predstavljeni i nacrti izmjena te dopuna poreznih pravilnika koji detaljnije definiraju ranije predložene izmjene poreznih propisa. Pregled najvažnijih izmjena i dopuna poreznih pravilnika predstavljamo u nastavku poreznih novosti.


Transferne cijene
Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba 
Donesena je Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba za 2020. godinu, a ona će iznositi 3,42% što predstavlja sniženje u odnosu na prethodnu godinu kada je iznosila 3,96%. 

Doprinosi 
Osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja 
Donesena je Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2020. godinu kojom je utvrđena najveća mjesečna osnovica za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje u iznosu 52.452 kn, odnosno 629.424 kn na godišnjoj razini. Također izdvajamo kako će minimalna mjesečna osnovica za obračun doprinosa za članove uprave zaposlene u poduzeću u kojem obavljaju navedenu funkciju u punom radnom vremenu iznositi 5.682,30 kn. 

Porezna reforma 
Nakon što su usvojeni konačni prijedlozi izmjena i dopuna poreznih zakona, javnosti su putem internetske platforme E-savjetovanja predstavljeni i nacrti izmjena te dopuna poreznih pravilnika koji detaljnije definiraju ranije predložene izmjene poreznih propisa. 

Prijedlog izmjena Pravilnika o porezu na dohodak 
Neoporezive premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja 
Poslodavcima bi bilo omogućeno da neoporezivo zaposlenicima podmire troškove dopunskog zdravstvenog osiguranja do 850,00 kuna godišnje i dodatnog zdravstvenog osiguranja do 1.700,00 kuna godišnje. 

Elementi kriterija za utvrđivanje obilježja nesamostalnog rada 
Prijedlogom izmjena Pravilnika su detaljnije propisani elementi kriterija za utvrđivanje obilježja nesamostalnog rada.

Ako Porezna uprava utvrdi da određeni posao ima obilježja nesamostalnog rada, provest će se postupak obračuna poreza i doprinosa propisan za radni odnos, neovisno o načinu na koji je ugovoren posao, je li izvršitelj posla osoba koja je registrirana za obavljanje samostalne djelatnosti obrta te je kao takva ugovorila posao, bez obzira na rezidentnost isplatitelja primitka i slično.

Obilježja nesamostalnog rada se određuju temeljem ispunjenja elemenata (ne nužno svih) u tri kategorije :

1. Kriterij kontrola ponašanja obuhvaća elemente koji pokazuju ima li poslodavac pravo usmjeriti i kontrolirati što posloprimac radi i kako
obavlja posao:
• određuje li poslodavac posloprimcu mjesto obavljanja posla neovisno o tome što se isti može obavljati i na drugom mjestu,
• daje li poslodavac posloprimcu upute kako obaviti posao,
• određuje li poslodavac posloprimcu vrijeme, mjesto ili način obavljanja posla,
• vodi li poslodavac evidenciju radnog vremena posloprimca,
• nadzire li poslodavac dinamiku izvršenja posla ili zahtjeva izvještaje o izvršenju posla,
• koristi li posloprimac opremu i sredstva za rad poslodavca, te
• obučava li poslodavac posloprimca o načinu izvršavanja posla.

2. Kriterij financijske kontrole obuhvaća elemente koji pokazuju ima li poslodavac pravo usmjeriti ili kontrolirati financijske i poslovne aspekte posloprimčevog rada:
• Usmjerava li i/ili ugovara, odnosno nadoknađuje li poslodavac poslovne i putne troškove posloprimca,
• Ulaže li poslodavac u opremu, alate i materijale posloprimca,
• Određuje li poslodavac proizvode i usluge koje posloprimac koristi u izvršenju posla,
• Kontrolira li poslodavac način i opseg pružanja usluga posloprimca na tržištu, te
• Obavlja li poslodavac posloprimcu isplate u određenim vremenskim razdobljima (svaki mjesec) i/ili u približno sličnim iznosima.

3. Kriterij odnosa stranaka obuhvaća elemente koji pokazuju vrstu tih odnosa:
• Sklapaju li poslodavac i posloprimac ugovor koji po svojim bitnim obilježjima ima obilježja ugovora o radu,
• Pruža li poslodavac posloprimcu naknade troškova koja su tipična obilježjima nesamostalnog rada (godišnji odmor, naknade za bolovanje i sl.),
• Koje je razdoblje trajanja posla te je li to trajanje posla vezano za provedbu određenog projekta ili više projekata u nizu,
• U kojoj mjeri poslao koji obavlja posloprimac predstavlja redovno poslovanje poslodavca,
• Može li posloprimac raskinuti poslovanje s poslodavcem bez materijalnih i financijskih posljedica, te
• Je li uobičajeno za poslovanje u djelatnosti isplatitelja primitka da određene poslove na taj način traži na tržištu.

Dozvoljeno je dokazati obilježja nesamostalnog rada i prema drugim kriterijima, a koji u konkretnom odnosu mogu predstavljati tipično obilježje
nesamostalnog rada.
Ako se Pravilnikom utvrde obilježja nesamostalnog rada, rješenjem Porezne uprave će se utvrditi posloprimcu iznos primitaka koji su isplaćeni za određeno posao te obveze poreza i doprinosa (iz i na plaću).

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_125_2505.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_125_2504.html
https://esavjetovanja.gov.hr/

Print Bookmark and Share

Povratak