Fiducia on-line - Izmjena Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona
HR | EN

Hvala što nam vjerujete već 25 godina

Novosti

Minimiziraj

Izmjena Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

Objavljeno: 10.4.2020.
U NN 43. objavljena je Izmjena Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona. 
U nastavku su naši zaključci temeljem pročitanog Pravilnika, uzmite u obzir da će se, kao i uvijek brojne odredbe naknadno tumačiti i zaključivati, ali da ipak otprilike unaprijed znamo što nas očekuje....

1. Predajemo uobičajeni PDV-obrazac, na dnu (dio VIII) smanjujemo obavezu za PDV iskazan u nenaplaćenim izlaznim računima, umanjen za neplaćene ulazne račune (kao porezni obveznik po naplaćenom) To je samo odgoda plaćanja, prema trenutnoj situaciji razliku za neplaćene račune ćemo u cijelosti platiti s PDV-om za 6. mjesec 31.7.

Članak 71.g

(1) Na temelju osnovanih zahtjeva iz članka 71.f ovoga Pravilnika, za dospjele porezne obveze odobrit će se odgoda plaćanja bez obračuna kamata.

(2) Iznimno, od stavka 1. ovoga članka za dospjelu poreznu obvezu poreza na dodanu vrijednost porezni obveznik iz članka 71.c stavka 2. Pravilnika može ostvariti odgodu za iznos dospjele porezne obveze koja je veća od iznosa za koji bi bio zadužen da je porezni obveznik obračunao porez na dodanu vrijednost u skladu s postupkom oporezivanja prema naplaćenim naknadama.

(3) U svrhu ostvarivanja odgode dospjele porezne obveze iz stavka 2. ovoga članka, porezni obveznik podnosi Obrazac PDV s redovnim postupkom oporezivanja, na način da iznimno u dijelu VIII. Ostali podaci, točka 2. Otuđenje/stjecanje gospodarske cjeline ili pogona iskazuje razliku iznosa u odnosu na postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama.

(4) Ako tijekom trajanja posebnih okolnosti porezni obveznik iz stavka 2. i 3. ovoga članka, ostvari vrijednost koja se uobičajeno iskazuje na Obrascu PDV u dijelu VIII. Ostali podaci, točka 2., isto će iskazati u prvom Obrascu PDV koji će se podnositi istekom posebnih okolnosti.

(5) Odgoda plaćanja iz stavka 1. ovoga članka odobrava se na rok od tri mjeseca računajući od zakonom propisanog dana dospijeća svake pojedine porezne obveze.

(6) U slučaju produljenja roka sukladno članku 71.b stavku 4. ovoga Pravilnika, može se odobriti dodatni rok od tri mjeseca za već odgođene porezne obveze te proširiti obuhvat odgođenih poreznih obveza i na porezne obveze koje dospijevaju za vrijeme trajanja dodatna tri mjeseca, bez obračuna kamata, za što se podnosi novi pisani i obrazloženi zahtjev.


2. Po dospijeću odgođenih poreznih obveza, što je za predujam poreza na dobit za 3. mjesec, 30.6., ako nastale dospjele obaveze ne možemo platiti moramo podnijeti zahtjev za obročno plaćanje u roku 5 dana, predlažemo do 3.7. (za svaki slučaj)

Obročna otplata odgođenih poreznih obveza

Članak 71.h

(1) Podnositelj zahtjeva koji nije u mogućnosti platiti odgođenu dospjelu poreznu obvezu po njezinom odgođenom dospijeću, može podnijeti zahtjev za obročnom otplatom, bez obračuna kamata.

(2) Obročna otplata iz stavka 1. ovoga članka može se odobriti u mjesečnim obrocima, a najduže na 24 mjeseca.

(3) Pisani i obrazloženi zahtjev za obročnu otplatu odgođene dospjele porezne obveze može se podnijeti u roku od pet dana od dana dospijeća obveze koju podnositelj zahtjeva nije u mogućnosti platiti.

(4) U zahtjevu za obročnu otplatu, podnositelj zahtjeva navodi na koje se od odgođenih dospjelih poreznih obveza zahtjev odnosi, pri čemu može odabrati jednu od sljedećih mogućnosti:

– obročna otplata samo za dospjelu odgođenu obvezu, pri čemu odobrenje zahtjeva isključuje mogućnost odobravanja obročne otplate za odgođene porezne obveze koje dospijevaju kasnije ili

– obročna otplata za sve odgođene porezne obveze, dospjele i nedospjele u trenutku podnošenja zahtjeva, u kojem slučaju nedospjele odgođene porezne obveze dospijevaju i odobrava se obročna otplata za njihovo plaćanje, umjesto daljnje odgode.

(5) U slučaju nepoštivanja rokova plaćanja poreznih obveza za koje je odobrena obročna otplata, ista će se ukinuti.

3. Porezna uprava ima pravo revizije, ukidanja i obračuna zateznih kamata ako zaključe da nam odgoda nije bila potrebna (nismo u 4., 5. i 6. mjesecu ostvarili 20% manje prihode nego u istim mjesecima prošle godine, ako je zahtjev predan u ožujku)

Naknadno postupanje poreznog tijela prema podnositelju zahtjeva kojemu su odobrene mjere plaćanja poreza

Članak 71.i

(1) Porezno tijelo može izvršiti naknadnu provjeru činjenica navedenih u zahtjevu koji podnositelj zahtjeva podnosi sukladno ovom poglavlju, a temeljem kojih je odobrena mjera plaćanja poreza.

(2) Ako porezno tijelo naknadno utvrdi kako nije učinjeno vjerojatnim da su ispunjeni uvjeti za mjeru plaćanja poreza, odredit će prestanak važenja mjere plaćanja poreza pri čemu porezne obveze dospijevaju sukladno posebnim propisima.

(3) Ako porezno tijelo naknadno utvrdi da je podnositelj zahtjeva za vrijeme trajanja posebnih okolnosti:

– lažno prikazao činjenice kojima je obrazlagao zahtjeve i/ili

– postupao protivno poreznim propisima i/ili

– zloupotrijebio mjere plaćanja poreza s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi

obavijestit će podnositelja zahtjeva o neispunjenju pokazatelja nemogućnosti plaćanja dospjelih poreznih obveza te će za porezne obveze za koje je bila odobrena mjera plaćanja poreza obračunati i zadužiti zakonsku zateznu kamatu.


4. Na iznose neto plaća za koje smo dobili potpore od HZZ, PU će sama umanjiti obavezu doprinosa iz i na plaće na poreznim karticama (koliko razumijemo ovo oslobođenje podrazumijeva i traženje odgode plaćanja od PU jer članak 107a stavak 3 glasi: Za vrijeme trajanja odgode plaćanja i obročne otplate iz stavka 2. ovoga članka ne obračunavaju se kamate i zastara ne teče.

OSLOBOĐENJE OD OBVEZE DOPRINOSA ZA SUFINANCIRANE NETO PLAĆE

Članak 71.j

(1) Porezni obveznik iz članka 107.a stavka 3. Zakona bit će oslobođen obveze plaćanja doprinosa za iznos isplaćene sufinancirane neto plaće po osnovi potpore za očuvanje radnih mjesta koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

(2) Doprinosom iz stavka 1. ovoga članka smatra se obračunata obveza doprinosa za obvezna osiguranja iskazana u Obrascu JOPPD najviše do iznosa sufinacirane neto plaće na temelju iskazane isplate plaće ili na temelju iskazanih doprinosa prema propisanoj osnovici.

(3) Oslobođenje od plaćanja doprinosa iz stavka 2. ovoga članka, provodit će Porezna uprava po službenoj dužnosti na temelju podataka razmjenjenih s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje iz dokaza o isplaćenoj plaći stjecatelja potpore i podataka iskaznih u Obrascu JOPPD podnijetom Poreznoj upravi.

(4) Oslobođenje od plaćanja doprinosa iskazivat će se umanjenjem obveze na porezno-knjigovodstvenoj kartici poreznog obveznika.

(5) Ako se temeljem naknadne razmjene podataka s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje o stjecateljima potpore utvrdi drugačije stanje, odobreno oslobođenje od obveze plaćanja doprinosa će se poništiti u visini neosnovano stečenog oslobođenja.

(6) Iznimno od stavka 2. ovoga članka obračunata obveza doprinosa može se utvrditi na temelju poreznog rješenja, ako je takav način utvrđivanja obveze doprinosa propisan posebnim poreznim propisom.

Članak 71.k

(1) Za provedbe ostalih poreznih postupaka u kojim se polazi od visine plaćenih iznosa doprinosa, smatrat će se da su oslobođene obveze doprinosa plaćene.

(2) Državni proračun preuzima sve obveze doprinosa za koje će porezni obveznici ostvariti oslobođenje na temelju ovoga poglavlja.

(3) Obveze po osnovi doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, Hrvatski zavod za zapošljavanje uplatit će Središnjem registru osiguranika, temeljem izračuna Porezne uprave.


5. Na oslobođenje će imati pravo samo oni porezni obveznici koji su tražili odgodu i to, ako im je prihod u 2019 bio manji od 7,5 mil i promet im padne za 50% u razdoblju 4-6 mjesec 2020 u odnosu na isto razdoblje 2019. u cijelosti (poreza na dobit, dohodak, doprinosa, članarina), oni poduzetnici koji su imali prod u 2019 veći od 7,5 mil., a prihod im se smanji. Više od 50% bit će oslobođeni razmjernog dijela poreza i doprinosa.

POGLAVLJE III.
OSLOBOĐENJE OD PODMIRIVANJA POREZNIH OBVEZA

Članak 71.l

(1) Za potrebe ovoga poglavlja poreznim obvezama smatraju se obveze poreza i drugih javnih davanja iz članka 2. Zakona, koje podnositelju zahtjeva za korištenjem mjera plaćanja poreza iz članka 71.e ovoga Pravilnika dospijevaju počevši od 1. travnja 2020. do isteka roka od tri mjeseca od stupanja na snagu članka 107.a Zakona.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ne smatraju se poreznim obvezama obveze poreza na dodanu vrijednost, carina i trošarina, doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, poreza i prireza utvrđenih na konačne dohotke, naknada i davanja na igre na sreću, obveze po ranije sklopljenim upravnim ugovorima te reprogramirane obveze iz predstečajnih i stečajnih postupaka.

(3) Pravo na oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza prema ovom poglavlju mogu ostvariti podnositelji zahtjeva iz članka 71.e ovoga Pravilnika te osobe određene ovim poglavljem.

Članak 71.m

(1) Ako je podnositelju zahtjeva zbog posebnih okolnosti odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, odnosno ako mu je rad onemogućen ili znatno otežan oslobodit će ga se podmirivanja dospjelih poreznih obveza ako ima pad prihoda/primitaka najmanje 50% u razdoblju do isteka roka od tri mjeseca nakon stupanja na snagu članka 107.a Zakona, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

(2) Uz ispunjenje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, podnositelja zahtjeva koji je u prethodnoj godini ostvario vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu većem od 7.500.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost djelomično će se osloboditi podmirivanja dospjelih poreznih obveza razmjerno postotku pada prihoda/primitka u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, neovisno od činjenice je li podnijet zahtjev za mjere plaćanja poreza, poreznog obveznika koji ostvaruje dohodak po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, a koji porez plaća u paušalnom iznosu oslobodit će se poreza u visini ¼ godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak i to obveze koja se plaća do kraja drugog tromjesečja 2020. godine.

Članak 71.n

(1) Na temelju podataka kojim raspolaže porezno tijelo ili na temelju podataka koje dostavi podnositelj zahtjeva utvrdit će se ispunjenje uvjeta za oslobođenjem od podmirivanja dospjelih poreznih obveza u razdoblju iz članka 71.m ovoga Pravilnika.

(2) U slučaju iz stavak 1. ovoga članka podnositelj zahtjeva oslobodit će se od podmirivanja odgođenih poreznih obveza izuzev obveza iz članka 71.l stavka 2. ovoga Pravilnika.

(3) Oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza iskazivat će se umanjenjem poreznih obveza na porezno-knjigovodstvenoj kartici podnositelja zahtjeva.

Članak 71.o

Za provedbe ostalih poreznih postupaka u kojima se polazi od visine plaćenih iznosa poreza, smatrat će se da su oslobođene obveze plaćene.

Članak 71.p

(1) Porezni obveznici te ostale pravne i fizičke osobe koje nisu obuhvaćene člankom 71.l ovoga Pravilnika, a koje tijekom trajanja posebnih okolnosti imaju poremećaj poslovanja veći od 50%, mogu do 20. lipnja 2020. podnijeti zahtjev za oslobođenjem od podmirivanja poreznih obveza prema ovom poglavlju.

(2) O zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka, odlučivat će se u posebnom postupku po potrebi u suradnji s drugim javnopravnim tijelima koja nadziru poslovanje te osobe.

(3) Ako se utvrdi da su posebne okolnosti poremetile poslovanje, pod uvjetima iz ovoga poglavlja odobrit će se oslobođenje od plaćanja javnih davanja.

Članak 71.r

Oslobođenje od podmirivanja javnih davanja iz ovoga poglavlja primjenjuje se nakon oslobođenja iz poglavlja II. ovoga dijela Pravilnika.

6. Rok za predaju prijave poreza na dobit je isti kao i za predaju statističkih GFI obrazaca 30.6. (javna objava 31.8., a konsolidirana izvješća 31.10. na FINU), 30.6. je i rok za ostale obrasce (OPZ-STAT, PD IPO...) Razlika poreza na dobit se plaća do 31.7.

Rokovi za podnošenja poreznih prijava i izvješća

Članak 71.s

(1) U uvjetima posebnih okolnosti iz članka 107.a stavka 1. Zakona, iznimno od posebnog propisa o oporezivanju dobiti, Prijava poreza na dobit podnosi se Poreznoj upravi najkasnije do 30. lipnja tekućeg razdoblja.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka odnosi se na sve druge obrasce i izvješća koja se u skladu posebnim propisima o oporezivanju dobiti i drugim posebnim propisima podnose uz Prijavu poreza na dobit ili za iste obveza podnošenja Poreznoj upravi dospijeva s krajnjim rokom propisanim za podnošenje prijave poreza na dobit.

(3) Obveze javnih davanja koje se utvrđuju na temelju Prijave poreza na dobit, obrazaca i izvješća iz stavka 1. i 2. ovoga članka, dospijevaju 31. srpnja 2020.

(4) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju porezni obveznici kojima u skladu s posebnim propisom o oporezivanju dobiti izabrano porezno razdoblje nije izjednačeno s kalendarskom godinom (otvaranje stečaja, statusne promjene, prestanak poslovanja i dr.) odnosno kojima obveza podnošenja prijave poreza na dobit ne dospijeva četiri mjeseca nakon isteka poreznog razdoblja.

7. PDV su oslobođene donacije za borbu protiv Covida-19 koje su darovane od 1.4.2020.

Plaćanje poreza na dodanu vrijednost kod donacija

Članak 71.t

(1) Porezni obveznici upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost prema posebnom propisu, oslobođeni su plaćanja PDV-a za isporuke dobara i usluga, obavljene bez naknade ili protučinidbe, potrebnih za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19, do isteka roka od tri mjeseca nakon stupanja na snagu članka 107.a Zakona.

(2) Oslobođenje iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se počevši od obveze koja dospijeva u mjesecu koji slijedi nakon stupanja na snagu članka 107.a Zakona.

Print Bookmark and Share

Povratak